👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت اهميت بستر دانش سازماني در موفقيت پروژه هاي ERP

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت اهميت بستر دانش سازماني در موفقيت پروژه هاي ERP

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 25 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

اهميت بستر دانش سازماني در موفقيت پروژه هاي ERP

برنامه ريز ي منابع سازمان (بنگاه اقتصادي)

( Enterprise Resource Planning )

سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان از دهه 90 ميلادي مطرح شده اند .

اين سيستم ها از جديدترين جلوه هاي توسعه فناوري اطلاعات به شمار مي آيند. توجه به تاريخچه پيدايش و رشد آنها، موءيد تمايزشان از ساير سيستمهاي يكپارچه اطلاعاتي است.

استقرار آنها پيچيده، زمان بر و هزينه زاست و آمادگيهاي سازماني ويژه اي را طلب مي کند.

س يستمهاي ERP به عنوان مبحث ي نو ين در آخر ين دهه از قرن ب يستم مطرح شده اند که به بهره گ يري از مفاه يم مهندس ي مجدد فرايندها و يکپارچه ساز ي س يستم به بهبود زنج يره تام ين مواد و منابع، کاهش موجود ي ها و زمان تول يد، حذف اقدامات تکرار ي و در نها يت به به ينه ساز ي تول يد م ي انجامد .

ERP به لحاظ بهره مند ي از مزا ياي متعدد از جمله ساختار يکپارچه و توان بهبود بر مبنا ي مهندس ي مجدد فرا يندها از جد يدترين و موثرتر ين نمودها ي فناور ي اطلاعات به شمار م ي رود .

ا ين س يستمها از بهتر ين روشها ي مد يريت اطلاعات در سازمانهاست که در آنها سع ي برا ين است که ن يازهاي اطلاعات ي دپارتمانها ي متفاوت تحت يک بستر واحد در حداقل زمان ممکن و با حذف اقدامات مواز ي ته يه و در اخت يار گذاشته شود .

ERP نما ينده نسل جد يدي از س يستمهاي اطلاعات ي است که اطلاعات سازمان را با استفاده از فناور ي اطلاعات در تمام ي حوزه ها به صورت يکپارچه و با ساختار ي شناور جمع آور ي نموده و با استفاده از برنامه ر يزي ها ي خاص ، در اخت يار کاربران در تمام ي سطوح سازمان قرار م يدهد .

SOCIOLOGY

POLITICAL SCIENCE

PSYCHOLOGY

COMPUTER

SCIENCE

OPERATIONS

RESEARCH

MANAGEMENT

SCIENCE

رويكردهاي فني

MIS

رويكردهاي رفتاري

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد انديشه اسلامي 1 دانلود پاورپوینت حسابداری مسئولین مالی پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم مبحث زندگی همین لحظه هاست پاورپوینت مدیریت اسلامی پاورپوینت دینامیک(مفهوم نیرو)