👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پيشگفتار1

مقدمه 3

فصل اول: كليات تحقيق

موضوع تحقيق4

بيان مساله4

اهداف تحقيق4

اهميت تحقيق4

پيشينه تحقيق5

فرضيه هاي تحقيق5

قلمرو تحقيق6

روش تحقيق6

روشهاي جمع آوري اطلاعات6

محدوديت هاي تحقيق7

واژه ها و اصطلاحات كليدي7

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

بخش اول

تشكلهاي صنفي10

عنوان صفحه

تاريخچه سنديكاهاي صنفي11

اهميت واحدهاي صنفي در كشور11

نگاهي به نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در جامعه12

تعاريف13

نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه16

تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي18

تعاون25

تعاون به عنوان يك راهكار صنفي و ملي28

نتيجه گيري35

الگويابي36

بخش دوم

اتاق بازرگاني بين المللي43

اتاق بازرگاني و صنايع كره47

اتاق بازرگاني و صنايع ملي مالزي60

اتاق بازرگاني لندن67

جايگاه واقعي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشورهاا75

ويژگيهاي اصلي يك اتاق بازرگاني ايده آل86

عنوان صفحه

پارامترهاي اصلي براي مقايسه اتاقهاي بازرگاني88

جدول مقايسه اي اتاق بازرگاني ايران و ساير اتاقهاي بازرگاني پيشرفته دنيا89

ويژگيهاي ساختاري محتوايي و عملكردي اتاق بازرگاني ايده آل و سنتي90

بودجه اتاق بازرگاني91

كاركنان اتاق بازرگاني92

فصل سوم: جامعه آماري

تاريخچه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران94

سير تطور قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران105

قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران(1348) 108

قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران(1373) 115

كميسيونهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران120

آئين نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران121

نمودار سازماني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران124

فهرست شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران125

فهرست اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و ساير كشورهاي جهان126

فهرست بخش هاي بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي كه با اتاق بازرگاني ايران

همكاري دارند127

عنوان صفحه

بررسي كمي عملكرد و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران128

فهرست اتحاديه ها و سنديكاهاي داخلي كه با اتاق بازرگاني همكاري دارند129

شرايط نامزدي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني131

كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي132

فهرست اعضاي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي134

مدل تحقيق137

فصل چهارم: روش تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

روش تحقيق138

روش هاي جمع آوري اطلاعات138

معيارهاي مقبوليت تحقيق140

روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه143

ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (نمودار)145

ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (جداول)146

نمودار نتايج نظرسنجي از اعضاء اتاق بازرگاني149

فرضيه اول150

فرضيه دوم153

فرضيه سوم154

عنوان صفحه

خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (نمودار)155

خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (جدول)156

وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (نمودار)157

وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (جدول)158

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري159

معايب و نواقص اتاق بازرگاني160

پيشنهادات179

بازتاب تحقيق اتاق بازرگاني در رسانه ها181

منابع و ماخذ182

ضمائم و پيوستها

مقدمه:

هرچه كتب تاريخي را بيشتر ورق مي‌زنيم و ويژگي‌هاي اقتصادي- اجتماعي انسانها را در قرون گذشته بيشتر مورد بررسي قرار مي‌دهيم.‌ اين واقعيت بيشتر آشكار مي‌شود كه هم در‌ايران و هم در بسياري از جوامع انساني ريشه دار و فرهنگ مدار ديگر، همواره بازار و بازاريان و صاحبان صنايع و حرف و اصناف، بويژه در قالب تشكلهاي متمركز و نهادهاي مردمي نقش عمده‌اي در جريان امور اجتماعي داشته‌اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زيستي جوامع خود اثر گذاشته‌اند.

از طرفي به مرور و بنابر مقتضيات زمان (نيازهاي متنوع و زياد جوامع) اين تشكلها هر روزه پيشرفته تر و گسترده تر شدند و تاثير و تنوع آن در جريان امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي جوامع بيشتر از گذشته نمايان شد.

افزايش نوع، تعداد و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري منجر به پيچيدگي روابط بين صاحبان حرف و صنايع و‌ايجاد مشكلاتي در روند فعاليتهاي بازرگاني شد لذا‌ايجاد هماهنگي و سازماندهي فعاليتهاي بازرگاني و صاحبان حرف و صنايع و تشكلهاي صنفي ضرورتي اجتناب ناپذير بود و از آنرو بود كه تشكلهاي صنفي و سپس اتاقهاي بازرگاني بوجود آمدند.

بنابراين در پايان بايد گفت امروزه اهميت و تاثير اتاقهاي بازرگاني بر روند فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنقدر زياد است كه بر كسي پوشيده نيست.

👇محصولات تصادفی👇

تجزيه و تحليل سيستمها و روشها پاورپوینت در مورد Internet Search Strategies دانلود پاورپوینت کمال الملک و آثارش دانلود پاورپوینت اعداد حقیقی فصل دوم تحقیق مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي 8ص