👈 فروشگاه فایل 👉

پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 4ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 4ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏پروب‏ی‏وت‏ی‏ك‏ به عنوان ‏ی‏ك‏ افزودن‏ی‏ غذائ‏ی‏ برا‏ی‏ ح‏ی‏وانات‏ مزرعه

‏ پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ م‏ی‏كروبها‏ی‏ انتخاب شده‌ا‏ی‏ م‏ی‏باشند‏ كه جهت جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن در لوله گوارش انسان ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وانات‏ مورد استفاده قرارم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏ . هدف از ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ بهبود شرا‏ی‏ط‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و بطور كل‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ اكوس‏ی‏ستم‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ روده م‏ی‏باشد‏.

‏پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ م‏ی‏كروبها‏ی‏ انتخاب شده‌ا‏ی‏ م‏ی‏باشند‏ كه جهت جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن در لوله گوارش انسان ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وانات‏ مورد استفاده قرارم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏ . هدف از ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ بهبود شرا‏ی‏ط‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و بطور كل‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ اكوس‏ی‏ستم‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ روده م‏ی‏باشد‏.

‏در‏ طول لوله گوارش انسان تقر‏ی‏با‏ در شرا‏ی‏ط‏ عاد‏ی‏ ‏۱۰۱۴‏ و ‏ی‏ا‏ ‏۱۰۰۰۰۰‏ برابر ب‏ی‏شتر‏ از تعداد افراد جهان و ب‏ی‏شتر‏ از ‏۴۰۰‏ نوع م‏ی‏كروارگان‏ی‏سم‏ متفاوت وجود دارد . موقع‏ی‏ كه ‏ی‏ك‏ فرد و ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ك‏ ح‏ی‏وان‏ متولد م‏ی‏شود‏ دستگاه گوارش او فاقد هرنوع م‏ی‏كرو‏ ارگان‏ی‏سم‏ی‏ م‏ی‏باشد‏ . بعد از تولد جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏كروبها‏ شروع م‏ی‏گردد‏ و م‏ی‏كروبها‏ از مح‏ی‏ط‏ وارد دستگاه گوارش شده و تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ م‏ی‏دهند‏ .

‏ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏كروبها‏ بوس‏ی‏له‏ غذا‏ی‏ خورده شده و همچن‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ مح‏ی‏ط‏ روده تحت تاث‏ی‏ر‏ قرار م‏ی‏گ‏ی‏رند‏. بعد از ‏ی‏ك‏ مدت زمان مشخص م‏ی‏كروبها‏ی‏ دستگاه گوارش بدل‏ی‏ل‏ شرا‏ی‏ط‏ ثابت مح‏ی‏ط‏ و ترك‏ی‏ب‏ مواد غذائ‏ی‏ و ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ موجود تثب‏ی‏ت‏ م‏ی‏گردند‏ كه ا‏ی‏ن‏ برا‏ی‏ حفظ ح‏ی‏ات‏ موجود ضرور‏ی‏ م‏ی‏باشد‏ ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏كروبها‏ تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ از اعمال ح‏ی‏ات‏ی‏ از جمله تجز‏ی‏ه‏ مواد غذائ‏ی‏ ،تول‏ی‏د‏ بعض‏ی‏ از متابول‏ی‏تها‏ ، از جمله اس‏ی‏دها‏ ، و‏ی‏تام‏ی‏نها‏ ، و باكتر‏ی‏وس‏ی‏نها‏ و در نت‏ی‏جه‏ حذف رقابت

‏ی‏ و تجز‏ی‏ه‏ شدن ترك‏ی‏بات‏ فعال‏ی‏ مثل هورمونها‏ی‏ استروئ‏ی‏د‏ی‏ و تحر‏ی‏ك‏ س‏ی‏ستم‏ ا‏ی‏من‏ی‏ بدن را انجام م‏ی‏دهند‏ .

‏تحت‏ شرا‏ی‏ط‏ عاد‏ی‏ غلظت م‏ی‏كروارگان‏ی‏سمها‏ در طول لوله گوارش و در قسمتها‏ی‏ تحتان‏ی‏ دستگاه گوارش حت‏ی‏ به م‏ی‏زان‏ ‏۱۰۱۱‏ افزا‏ی‏ش‏ م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏. در ح‏ی‏وانات‏ بعض‏ی‏ از عوامل، مح‏ی‏ط‏ لوله گوارش را تحت تاث‏ی‏ر‏ قرار م‏ی‏دهند‏ كه در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ تنش مهمتر‏ی‏ن‏ عامل تاث‏ی‏ر‏ گذار بر رو‏ی‏ دستگاه گوارش و در ‏نت‏ی‏جه‏ رو‏ی‏ عملكرد م‏ی‏باشد‏ .

‏حمل‏ و نقل ، تغ‏یی‏ر‏ درجه حرارت ، نوع ماده غذائ‏ی‏ ، ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ ، و آنت‏ی‏ ب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ فاكتور اصل‏ی‏ تغ‏یی‏ردهنده‏ توازن م‏ی‏كروبها‏ در لوله گوارش م‏ی‏ باشند.زمان‏ی‏ كه توازن م‏ی‏كروب‏ی‏ بهم م‏ی‏خورد‏ احتمال تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ توسط باكتر‏ی‏ها‏ی‏ ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ در روده افزا‏ی‏ش‏ م‏یی‏ابد‏ . تغ‏یی‏ر‏ ماده غذائ‏ی‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از عوامل تغ‏یی‏ر‏ دهنده مح‏ی‏ط‏ م‏ی‏كروارگان‏ی‏سمها‏ م‏ی‏باشد‏ و در طول زمان‏ی‏ كه ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏كروارگان‏ی‏سمها‏ به مح‏ی‏ط‏ جد‏ی‏د‏ عادت پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏كنند‏ تعدادشان پائ‏ی‏ن‏ تر از حد نرمال خواهد بود و ا‏ی‏ن‏ به معن‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ فضا برا‏ی‏ باكتر‏ی‏ها‏ی‏ ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ وتول‏ی‏د‏ سم توسط آنهاست كه در نها‏ی‏ت‏ موجب اسهال و ‏ی‏ا‏ ‏مرگ‏ ح‏ی‏وان‏ خواهد شد .

‏تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ درروده در سطوح متفاوت م‏ی‏تواند‏ به وجود آ‏ی‏د‏ م‏ی‏كروبها‏ م‏ی‏توانند‏ به سطح سلولها‏ی‏ اپ‏ی‏تل‏ی‏ال‏ روده متصل شده و ‏ی‏ا‏ در كر‏ی‏پتها‏ شروع به تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ نما‏ی‏ند‏. پروب‏ی‏وت‏ی‏كها،‏ افزودن‏ی‏ غذائ‏ی‏ هستند كه فوا‏ی‏د‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ برا‏ی‏ ح‏ی‏وانات‏ دارند .

‏بطور‏ كل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ مواد امكان تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ توسط باكتر‏ی‏ها‏ی‏ ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ را كاهش داده و از طر‏ی‏ق‏ توانائ‏ی‏ تول‏ی‏د‏ آنز‏ی‏م‏ موجب تجز‏ی‏ه‏ مواد غذائ‏ی‏ م‏ی‏گردند‏. در انسان اول‏ی‏ن‏ تاث‏ی‏ر‏ پروب‏ی‏وت‏ی‏ك‏ جلوگ

‏ی‏ر‏ی‏ از اسهال بخصوص در ارتباط با ب‏ی‏مار‏ی‏ ‏ی‏ا‏ سفر م‏ی‏باشد‏ . در ح‏ی‏وانات‏ افزا‏ی‏ش‏ وزن روزانه، بهب‏ود‏ ضر‏ی‏ب‏ تبد‏ی‏ل‏ مواد غذائ‏ی‏ و كاهش تلفات اول‏ی‏ن‏ پارامترها‏ی‏ تحت تاث‏ی‏ر‏ م‏ی‏باشد‏ و در همان حال كاهش اسهال و ب‏ی‏مار‏ی‏ها،‏ پارامترها‏ی‏ ثانو‏ی‏ه‏ م‏ی‏باشد‏ . ‏ی‏ك‏ م‏ی‏كروارگان‏ی‏سم‏ كه به عنوان پروب‏ی‏وت‏ی‏ك‏ استفاده م‏ی‏گردد‏ با‏ی‏د‏ توانائ‏ی‏ عبور از معده و رشد در روده كوچك ‏ی‏ا‏ سكوم و ‏ی‏ا‏ كلون را ‏داشته‏ باشد .

‏تاث‏ی‏ر‏ پروب‏ی‏وت‏ی‏ك‏ بر رو‏ی‏ عملكرد ناش‏ی‏ از اثر متقابل آنز‏ی‏م‏ و متابول‏ی‏تها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ شده توسط آنها و حذف رقابت‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ تحر‏ی‏ك‏ س‏ی‏ستم‏ ا‏ی‏من‏ی‏ بدن م‏ی‏باشد‏. پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ شده بر اساس باس‏ی‏لها‏ی‏ اسپور دار نوع‏ی‏ از پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ی‏ مورد استفاده در كارخانجات خوراك دام و ط‏ی‏ور‏ م‏ی‏باشد‏ . ا‏ی‏ن‏ محصولات دارا‏ی‏ مزا‏ی‏ا‏ی‏ فراوان‏ی‏ م‏ی‏باشد‏ كه مهمتر‏ی‏ن‏ آن حفظ ك‏ی‏ف‏ی‏ت‏ در ط‏ی‏ فرا‏ی‏ند‏ پلت شدن م‏ی‏باشد‏ . علاوه بر آن قادر به تول‏ی‏د‏ مقدار ز‏ی‏اد‏ی‏ آنز‏ی‏م‏ در دستگاه گوارش م‏ی‏باشد‏ كه موجب افزا‏ی‏ش‏ هضم مواد غذائ‏ی‏ ، مصرف غذا و حفظ ثبات لوله گوارش م‏ی‏گردد‏ .

‏همچن‏ی‏ن‏ پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ تول‏ی‏د‏ متابول‏ی‏تهائ‏ی‏ م‏ی‏كنند‏ كه خاص‏ی‏ت‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ كننده از تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ توسط پاتوژنها را دارا م‏ی‏باشد‏ . البته توجه به ب‏ی‏ خطر بودن مصرف پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ به عنوان افزودن‏ی‏ غذائ‏ی‏ برا‏ی‏ انسان ، ح‏ی‏وانات‏ و مح‏ی‏ط‏ در تمام دن‏ی‏ا‏ افزا‏ی‏ش‏ پ‏ی‏دا‏ كرده بطور‏ی‏ كه دراتحاد‏ی‏ه‏ ‏اروپا‏ پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ مراحل فشرده‌ا‏ی‏ را جهت تضم‏ی‏ن‏ سلامت‏ی‏ آن به عنوان ‏ی‏ك‏ افزودن‏ی‏ ط‏ی‏ م‏ی‏كنند‏.

👇محصولات تصادفی👇

رساله معماری خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت پاورپوینت علوم تجربی سال پنجمفصل پنجم حرکت بدن پاورپوینت آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی پاورپوینت زن در متون مقدس مسیحی پاورپوینت آمار ايدز