👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عوامل مؤثر در فتوسنتز

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عوامل مؤثر در فتوسنتز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏عوامل ‏مؤثر ‏در ‏فتوسنتز

‏نور

‏منحنى‌‏هاى ‏واکنش ‏برگ ‏نسبت ‏به ‏نور ‏در ‏شکل‌‏هاى A ‏و B ‏نشان ‏داده ‏است. ‏در ‏صورت ‏عدم ‏وجود ‏نور (‏تاريکي) ‏تنفس ‏صورت ‏مى‌‏گيرد ‏که ‏مقدار ‏آن ‏معادل ‏۵ ‏تا ‏۱۰% CO‏۲ ‏جذب ‏شده ‏در ‏نور ‏زياد ‏مى‌‏باشد. ‏با ‏افزايش ‏تدريجى ‏شدت ‏نور ‏ميزان ‏فتوسنتز ‏تا ‏رسيدن ‏به ‏نقطه ‏توازن ‏نورى (Light compersational level)‏، ‏افزايش ‏مى‌‏يابد. ‏نقطه ‏توازن ‏يا ‏تعادل ‏نوري، ‏شدت ‏نورى ‏است ‏که ‏در ‏آن ‏ميزان CO‏۲ ‏دفع ‏شده ‏از ‏طريق ‏تنفس ‏است (‏سرعت ‏تبادل CO‏۲ (CER)‏، Carbon exchange rate ‏مساوى ‏صفر ‏است). ‏اگر ‏شدت ‏نور ‏باز ‏هم ‏افزايش ‏يابد ‏به ‏ازاء ‏هر ‏واحد ‏افزايش ‏شدت ‏نور، ‏سرعت ‏تبادل CO‏۲ ‏به ‏مقدار ‏کمى ‏افزايش ‏خواهد ‏يافت ‏تا ‏اينکه ‏نور ‏به ‏نقطه‏ٔ ‏اشباع ‏برسد. ‏افزايش ‏نور ‏بعد ‏از ‏نقطه‏ٔ ‏اشباع ‏تغييرات ‏قابل ‏ملاحظه‌‏اى ‏در ‏سرعت ‏تبادل(CO‏۲ (CER‏، ‏به‌‏وجود ‏نخواهد ‏آورد. ‏بنابراين ‏برگ‌‏ها ‏در ‏به‌‏کارگيرى ‏انرژى ‏نورانى ‏در ‏سطح ‏پائين ‏تابش ‏نور، ‏کارآمدتر ‏مى‌‏باشند.

‏واکنش ‏گونه‌‏هاى ‏مختلف ‏نسبت ‏به ‏شدت ‏نور ‏با ‏همديگر ‏تفاوت ‏دارد. ‏بسيارى ‏از ‏گونه‌‏هاى C‏۴ ‏قادر ‏هستند ‏حتى ‏در ‏سطح ‏نورى ‏معادل ‏نور ‏کامل ‏خورشيد ‏بر ‏شدت ‏فتوسنتز ‏خود ‏بيافزايند. ‏حال ‏اينکه ‏اغلب ‏گياهان C‏۳ ‏قبل ‏از ‏رسيدن ‏به ‏نور ‏کامل ‏خورشيد ‏به ‏اشباع ‏نورى ‏مى‌‏رسند.

‏شکل A ‏نشان ‏مى‌‏دهد ‏که ‏هرچه ‏حداکثر ‏سرعت ‏تبادل ‏گازکربنيک ‏کمتر ‏باشد، ‏شدت ‏نورى ‏که ‏در ‏آن ‏برگ ‏به‌‏حالت ‏اشباع ‏مى‌‏رسد ‏کمتر ‏است.

‏بايد ‏توجه ‏شود ‏که ‏اگرچه ‏گونه‌‏هاى C‏۴ ‏اغلب ‏اشباع ‏نورى ‏نمى‌‏شوند ‏و ‏در ‏سطوح ‏نورى ‏بالا ‏خيلى ‏بهتر ‏از ‏گونه‌‏هاى C‏۳ ‏عمل ‏مى‌‏کنند ‏وليکن ‏آنها ‏در ‏نور ‏ضعيف‌‏تر (‏تاريک‌‏تر) ‏بازدهى ‏بهترى (‏جذب CO‏۲ ‏در ‏هر ‏واحد ‏نور) ‏از ‏نور ‏شديد ‏يا ‏روشن ‏دارند. ‏به‌‏عنوان ‏مثال ‏در ‏شدت ‏نورى ‏معادل ‏۵۰ ‏و ‏۱۰% ‏آفتاب ‏کامل CER ‏به ‏ترتيب ‏تقريباً ‏۷۲ ‏و ‏۱۷% ‏آفتاب ‏کامل ‏مى‌‏باشد. ‏البته ‏استفاده ‏مؤثر ‏نور ‏در CER ‏در

2

‏پائين‌‏ترين ‏سطح ‏نورى ‏حاصل ‏مى‌‏شود. ‏شيب ‏منحنى‌‏هاى ‏واکنش ‏برگ ‏نسبت ‏به ‏نور ‏نمايانگر ‏ميزان ‏کارآئى ‏يا ‏بازده ‏فتوسنتز ‏مى‌‏باشد.

‏نمودار A‏ - منحنى واکنش نورى برگ شبدر قرمز (گونه C‏۳‏) که در حين اندازه‌گيرى سرعت تبادل CO‏۲‏ به‌دست آمده است. نقططه توازن نورى عبارت است از شدت نورى است که در آن مقدار CO‏۲‏ جذب شده براى فتوسنتز مساوى CO‏۲‏ دفع شده از طريق تنفس مى‌باشد. نقطه اشباع نورى نقطه‌اى است که شدت نور در فراتر از اين نقطه موجب افزايش قابل ملاحظه‌اى در سرعت تبادل CO‏۲‏ نمى‌گردد.

3

‏نمودار B‏ - منحنى‌هاى واکنش نورى ايده‌آل در گونه‌هاى مختلف، شکل سمت راست منحنى بزرگ شده قسمت سايه‌دار، شکل سمت چپ مى‌باشد. حروف a‏ ،b‏ ،c‏ ،d‏ گونه‌ها را معين مى‌نمايد مثلاً (A‏)، گونه‌هاى C‏۴‏ (مثل ذرت و سورگوم، نيشکر، پنجه‌مرغي)، (B‏) گونه‌هاى C‏۳‏ پربازده آفتاب دوست (مثل سويا، پنبه و يونجه)، (C‏) گونه‌هاى کم‌بازده C‏۳‏ آفتاب دوست (مثل توتون و شبدر قرمز و علف باغ)، (D‏) گونه‌هاى سايه‌پسند C‏۳‏ (مثل درختان چوبى جنگلى و گياهان خانگي).

‏غلظت CO‏۲ ‏در ‏اتمسفر

CO‏۲ ‏يکى ‏از ‏ترکيبات ‏گازى ‏هوا ‏مى‌‏باشد. ‏هواى ‏خشک ‏داراى ‏۷۸% ‏ازت N‏۲)‏، ‏۲۱%) ‏اکسيژن O‏۲)‏، ‏۹۳%) ‏ارگون ‏۰۳۴/‏۰ (‏۳۴۰ ppm)‏، ‏دى‌‏اکسيدکربن، ‏و ‏مقدار ‏بسيار ‏جزئى ‏گازهاى ‏نادر ‏مى‌‏باشد. ‏اگرچه ‏غلظت CO‏۲ ‏کم ‏مى‌‏باشد ‏وليکن ‏۸۵ ‏تا ‏۹۲% ‏وزن ‏خشک ‏گياه ‏از CO‏۲ ‏جذب ‏شده ‏در ‏عمل ‏فتوسنتز ‏تشکيل ‏شده ‏است.

👇محصولات تصادفی👇

تعریف جامعه شناسي و نقش و پایگاه ان پاورپوینت اصول مراقبتهای مدیریت شده (استاندارد سازی درمان پاورپوینت بروسلوز مبانی نظری و پیشینه استرس شغلی پاورپوینت مبانی آناتومی گیاهان